در مزارع باد

کلید...
 کلیدی به من بده

برای گذشتن از

زخم زبان ها،

برای عبور از دری

که پایان در به دری های من باشد....

کلیدی به من بده

برای غلبه بر قفل ها،

قبض ها،

بغض ها.....


                  [ جمعه چهارم بهمن 1392 ] [ 15:51 ] [ توسکا ]

[ ]

مردمان هزار رنگ!
                                         


 با دستانی بی قرار و چشمانی مبهوت هزار رنگی مردمان این روزگار می لرزم!

  روزهایم بی آفتاب

  شبهایم بیدار و لرزان

 آه ه ه...دیگر فریب نخواهم خورد!!

 

[ سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 ] [ 23:12 ] [ توسکا ]

[ ]